Debatoplæg til borgermøde vedr. vindmøller tirsdag 16. august.

Viborg Kommune afholder borgermøde i Låstrup Forsamlingshus tirsdag den 16. august kl. 1700. Emnet er planlægning af en vindmøllepark nord for Låstrup ved Skive-Hobro landevejen. Risgaard I/S er vært ved en grillpølse, øl eller sodavand ved mødet. 

Indledning
Viborg Byråd begynder planlægningen for vindmøller mellem Låstrup og Ulbjerg, syd for C.E. Flensborgs Plantage, og alle inviteres hermed til at deltage i debatten. 

Debatfasen er første fase frem mod en eventuel realisering af vindmølleprojektet. 

I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og  myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer til, hvad der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger.

Projektet
Formålet med planlægningen er at give mulighed for opstilling og drift af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Møllernes rotor kan være op til 130 m i diameter, og deres samlede effekt er ca. 14,4 MW. Møllerne placeres på en ret linje i en nord-syd gående retning, se kort

De 4 vindmøller forventes at kunne producere 45 mio. kWh årligt, hvilket svarer til elforbruget for ca. 10.500 husstande. Det vil kunne reducere kommunens årlige udledning af CO2 med op til 3,3 %.

Området
Vindmøllerne ønskes placeret på et markareal syd for Skivevej og øst for Løgstørvej. Projektområdet ligger i et landbrugslandskab med spredt bebyggelse, læhegn og skove.

Der er ca. 4,5 km til Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning samt ca. 2 km til Simested Ådal. 

En el-ledning løber dels parallelt med og dels tværs igennem møllerækken.

Baggrund
Viborg Kommune har i 2013 modtaget en ansøgning om at opstille vindmøller området, og kommunens Klima- og Miljøudvalg besluttede i februar 2016 at igangsætte planlægning for vindmøller ved Låstrup. 

Projektområdet er ikke udlagt som vindmølleområde i kommuneplan 2013-2025.

Lov- og plangrundlag
Det ansøgte projekt er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer vindmøllernes påvirkning af miljøet og omgivelserne.

I forbindelse med vindmølleprojektet er det bl.a. relevant at undersøge anlæggets mulige påvirkninger i relation til støj, skyggekast, landskab, natur og geologi. Desuden er det relevant at undersøge muligheder for projektoptimering og afværgeforanstaltninger for at minimere ønskede miljøpåvirkninger.

Projektets realisering fordrer en lokalplanog et kommuneplantillæg. Begge planer skal miljøvurderes. Miljøvurderingen og VVM-redegørelsen slås sammen i en miljørapport.

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Lovkrav til miljørapporten Krav til VVM-redegørelsen ses i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (LBK nr 1832 af 16/12/2015) Krav til miljøvurdering af planer ses i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 425 af 18/05/2016)

VE-loven

Værditabsordningen

VE-Loven åbner mulighed for kompensation for værditab på fast ejendom ved opsætning af vindmøller. Bygherre skal informere om værditabsordningen på et offentligt møde. 

Lokalt medejerskab 

VE-Loven fastsætter, at vindmølleopstilleren skal udbyde 20% af projektet som andele til kostpris. Myndige fastboende med bopæl indenfor en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne har fortrinsret til hver 50 andele. Eventuelt overskydende andele kan købes af borgere i hele Viborg Kommune. 

Grøn ordning

For hver opført MW vindmølleeffekt hensættes 88.000 kr i en pulje for Viborg Kommune. Byrådet kan søge om tilskud til initiativer til fremme lokal accept af nye vindmøller på land. Byrådet indkalder senere forslag til initiativer fra borgerne.

Den videre planlægning og krav
Når denne debatperiode er slut, bliver de indkomne idéer og forslag vurderet og der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Forslag til planer og miljørapporten vil blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Her er der igen mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse. Projektet skal have en VVM-tilladelse samt en række øvrige tilladelser. Når anlægget er sat i drift, har Viborg Kommune miljøtilsyn med vindmølleparken og kan til enhver tid stille krav om overholdelse af retningslinjer, lovkrav og vilkår.

Dine synspunkter eller spørgsmål?
Har du bemærkninger, idéer eller forslag til det forestående planlægningsarbejde og indholdet i miljørapporten, kan du sende dem til planafdelingen i Viborg Kommune.

Du kan sende dem til os via post eller e-mail på plan@viborg.dk, så vi har dem senest den 7. september 2016. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 87 87 86 26, hvis du har spørgsmål. 

Der afholdes borgermøde den 16. august 2016 fra 17.00-19.00 i Låstrup Forsamlingshus. 

Debatopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.viborg.dk/fordebat.

Se og udskriv debatoplæg på dette link. 

Se kopi af brevet til Låstrup Lokalråd og andre naboer til projektet her.

Vindmølleparken visualiseret fra Løgstørvej ved Borup Stadion. 

Vindmølleparken visualiseret fra Vievej nord for Låstrup

Vindmølleparken visualiseret fra Skivevej/Vievej

Kortbilag med indtegning af de 4 vindmøller.