Generalforsamling Kulturcenter Værestedet (1)

Kulturcenter Værestedets Generalforsamling mandag den 14. marts  2016 kl. 1900.

 

Der var 20 der deltog i generalforsamlingen.

 Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. På valg er: Ole Kruse, Kirsten Thomsen og Bent Sørensen samt suppleanterne Hanne Vinther og Salah de Jamal.
 7. Valg af revisionsfirma.

 Referat:

 1. Hans Kurt Tovgaard blev valgt.
 2. Formand Ole Kruse aflagde bestyrelsens beretning: Formanden startede med at takke bestyrelsen, daglig leder Ingrid, bage damerne og de frivillige lærer. 2015 startede med en ”Nytårskur” hvor alle som havde bidraget til arbejdet på Kulturcenter Værestedet i årets løb var indbudt.

Tilde Munkholm er ansat i Flex Job 10 timer ugentlig, foreløbigt i 13 uger. Hun er glad for at være ansat på Værestedet.

Nyt køkken er på bestyrelsens ønskeliste, der er arbejdet ihærdigt på sagen, - der skal mange penge til. Ingeniørfirmaet COVI har med kommunens tilladelse og finansiering regnet på renoveringen, og deres overslag siger 926.000 kr. Fjordparkens planer har stoppet lidt op i planerne. Kommunen har bestemt at de vil ud at snakke med os, datoen er ikke bestemt endnu.

 Aktiviteter i 2015:

 • Affaldsindsamling den 19. april.
 • Husflidsskolens havde udstilling af vinterens arbejder, der var salg af tarteletter og kaffe/kage.
 • august var TV MIDT VEST for at optage ”Mit kæreste eje”, der blev optaget til 3 udsendelser med en fyldt gymnastiksal.
 • Værestedet havde udflugt de 8. september. Der blev drukket kaffe ved Bølling Sø. Turen gik videre til den gamle Bindeballe Købmandsgård, vi spiste her det medbragte smørebrød. Turen gik videre til Tørskind Grusgrav hvor der var Robert Jakobsen kunstværker. Eftermiddagskaffe på Filskov Kro. Der var 41 der deltog i turen.
 • september, brugermøde med spaghetti kødsovs blev aflyst på grund af for få tilmeldte.
 • oktober kom MOBILMOST, der mødte kun 3 op med æbler, han tog dem med til næste sted.
 • oktober havde vi Fællesspisning.
 • december var der igen fællesspisning med Luciaoptog ved 5. klasse under ledelse af Anna Marie Dahlgaard. Menuen var stegt nakkekam med kartofler og rødkål. Efterfulgt af amerikansk lotteri og fællessang.
 • I december fik vi renoveret gulvet i gymnastiksalen, det fremstår rigtig flot
 • Vi holder bestyrelsesmøder én gang om måneden, vi skiftes til at låse værestedet en uge af gangen, vi har rengøring udendørs og små reparationer på huset.

Aktiviteterne kan også ses på vores hjemmeside. Alt i alt et nogenlunde år for Værestedet også hvad udlejning gælder der er mange som har øje for stedets muligheder.

Spørgsmål til beretningen: Er der fundet asbest på Værestedet. - Fjordklyngen skal have adresse på Værestedet. – Udvendig trappe ned til Sløjt lokalet trænger hårdt til reparation. – Diskussion om renovering af køkkenet. – diskussion om Fjordparken.

Beretningen blev godkendt 

 1. Ingrid gennemgik regnskabet, der var indtægter på 127.323 kr. og udgifter på 127.309 kr. med renter gav det et overskud på 42 kr. med en egenkapital på 56.144 kr.

Spørgsmål til regnskabet hvad nyanskaffelser på 18.635 kr. er gået til.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Ingrid gennemgik budget 2016 med indtægter på 149.000 kr. og udgifter på 146.800 kr. med renter skulle det give et overskud på 2.230 kr.

Budget 2016 blev godkendt.

 1. Der var ingen forslag fra brugerne.
 2. Bent Sørensen ønskede ikke genvalg. Ole Kruse og Kirsten blev genvalgt, Hanne Vinther blev nyvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Salah de Jamal og Gertrud Nielsen.
 1. Revisionsfirma blev genvalgt.
 1. Formanden efterlyste gode ideer og nye aktiviteter. Man kunne invitere unge mennesker. Formanden oplyste at der faktisk var et ungdoms- komsammen.

Der var én der påstod at der løb vand ind i kælderen.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage, og forhenværende Borgmester for Møldrup Kommune Gunnar Korsbæk fortalte om overgangen til storkommunen Viborg.

Dirigent Hans Kurt Tovgaard             Referent Peter Lund

Se og udskriv hele dokumentet på dette link.