Generalforsamling i Borup IF 2021

Borup IF generalforsamling 2021

Med 4 måneders forsinkelse afholdt Borup Idrætsforening ordinær generalforsamling i klubhuset onsdag den 16. juni. Normalt afholdes generalforsamlingen i februar måned, men den aktuelle corona-situation har gjort, at det ikke var muligt at afholde generalforsamlingen forsvarligt med de indtil nu gældende restriktioner.

Inden generalforsamlingen serverede bestyrelsen håndmadder fra Spar i Skals til deltagerne. Formand Poul Johannessen startede velkomsten med at beklage den forsinkede generalforsamling, men alle fremmødte var enige om, at der foreligger en force majeure situation, der retfærdiggør forsinkelsen.

Gitte Elkjær Jensen blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at indkaldelsen til forsamlingen, med undtagelsen af forsinkelsen, overholdt vedtægternes regler, så generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.

Poul Johannessen fortalte i formandens beretning om et meget specielt år, hvor corona-situationen havde sat en stopper for store dele af foreningens aktiviteter. Dog lykkedes det at spille efterårets fodboldturnering i alle rækker. Herreholdene havde klaret sig fint med hold i serie 3, serie 5 og serie 6. Kvinderne i SUB 09 derimod måtte en tur ned i serie 1 for at spille en halvsæson der. De var endt i en meget svær pulje med nedrykkere fra Kvindeserien og klubber med højere rangerende hold, hvor oversiddere kunne hjælpe på underliggende hold. Heldigvis har kvinderne i foråret 2021 spillet sig op i Jyllandsserien igen.

På træner siden sluttede herretræner Niels Klausen sin gerning i klubben og på damesiden gjorde Søren Offersen det samme. Der er nu kommet nye trænere til årgange 2021 i form af Kristian Kjær til herrerne og Chris Muomaife til damerne. Assistentræner Steffen Frederiksen fortsætter som tovholder på serie 5.

Årets priser i 2020 blev:

Årets BIF’er                                   Gitte Elkjær Jensen

Årets spiller serie 3                        August Ivik

Årets spiller serie 5                        Nichlas Jensen

Årets spiller serie 6                        Jakob Hessellund

Træningsflid herrer                         Simon Andersen

Årets SUB 09’er                            Maria Svenningsen

Årets spiller Jyllandsserie damer     Thea Hald

Årets spiller 2. holdet                     Maria Johansen

Træningsflid damer                        Michelle Drejdal

Poul oplyste også, at bestyrelsen arbejder på at få topkappet træerne omkring opvisningsbanen og på at få lys sat op, så spillerne på mørke træningsaftener kan gå sikkert fra lysbanen til klubhuset.

På egne arrangementer har det hele lagt lidt stille. Lotterispil kørte kun i 2 måneder i 2020 og har været aflyst siden da. VFF Kiosken havde betydeligt færre kampe grundet aflysninger og kampe uden publikum. Byfesten i 2020 var aflyst, Julestævnet aflyst, Afslutningsfesten aflyst, Medhjælperfesten i starten af 2020 blev afholdt, men ingen i 2021.

Bestyrelsen har benyttet det stille år til at få klubhuset i tiptop stand. Der er lagt nyt tag på store dele af klubhuset, der er skiftet borde og stole i hele huset, der er malet omklædningsrum, og Kathrine Møller har i den forbindelse stået for at få malet logoer og citater på væggene. Hancock har sponseret 2 nye køleskabe til kantinen, da de gamle larmede forstyrrende.

Formanden takkede de mange frivillige medlemmer, som for nogles vedkommende har haft et friår, mens andre har været i aktion trods nedlukningen. Blandt andet er hele sponsordelen jo kørt videre uden ændringer i forhold til et aktivt år, og frivillige har bygget en ny legeplads på vores stadion og VFF kiosken har kørt i nogle perioder.

Lars Justesen fortalte, at klubben på sponsorsiden har en uændret situation. Dog er 2 sponsorer stoppet, da de ikke har videreført deres forretning, men generelt har vi sponsorer, der støtter klubben af ideologiske, mere end af håb om mersalg ved reklameskilte mv.

Morten Nielsen fortalte om processen med at udskifte den gamle legeplads fra 90’erne til en tidssvarende legeplads, der kan godkendes til sikker brug. Nogle få frivillige med store muskler og håndværksmæssig erfaring var indbudt til at hjælpe med at stille de nye legeredskaber, købt gennem Skals Murer og Entreprenørforretning op. Vores egne sponsorer var inden projektstart indbudt til at komme med deres bud på, hvordan opgaven kunne gribes an, så de blev bedt om at hjælpe klubben på bedste vis. Budget for legepladsen var 320.000,-, hvoraf 150.000,- blev bevilget af Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg, 87.000,- fra Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup og Nr.Rind, 10.000,- fra Spar Nord Fonden, 10.000,- fra Sparekassen og så havde DGI bidraget med 63.500, - kroner, som efterfølgende måtte betales tilbage igen, da Viborg Kommune nægtede at godkende byggeriet af en madpakkehytte, som krævede 12 stolpehuller. Begrundelsen var hensynet til gravhøjen og de arkæologiske lag omkring denne.

Joachim Hvid fortalte om Borup Idrætsforenings forsøg på at lancere E-Sport i 2020. Det blev heller ikke den succes, som det var tiltænkt. Vi fik købt et nyt Smart-TV og Playstation til brug for Fifa-fodbold, som DBU tilbød turnering i. Arrangementerne blev dog som så meget andet ramt af Corona, så kun få dukkede op til arrangementerne. Generelt gik vores spil godt, men uden den store opbakning. Heller ikke i de øvrige klubber, sås stor tilknytning. Der er taget tiltag til at få nogle af de unge i gang med Fifa, men igen har corona stukket en kæp i hjulet, da det f.eks. ikke lykkedes at afholde LAN party i år. Det var håbet, at nogle unge her kunne anspores til at komme i vores klubhus og spille Fifa.

Poul oplyste, at bestyrelsen forventer at udskifte hoppepuden i 2022. Den nuværende har huller og den har fået en ru overflade. Den nuværende dug er også ældre end sidst vi skiftede dug. Set over de 15 år vi har haft hoppepuden anslås, at det ca. koster 5.000, - kr. pr. år at have den kørende. Den skal synes af Teknologisk Institut hvert år, men den er også et trækplaster for børn.

I 2026 har Borup Idrætsforening 90 års jubilæum. Bestyrelsen arbejder på at sætte penge til side til arrangementet årligt, så der kan investeres i noget godt musik eller et andet godt arrangement for vores medlemmer. Jubilæet er netop det år i Kristi Himmelfart ferien.

Preben Mortensen har efterlyst aktiviteter på stadion for de medlemmer, som ikke længere har bentøj til fodbold. DGI har i øjeblikket en pulje på 44 millioner til nye aktiviteter. Preben er spurgt om at stå i spidsen for en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter. Det kunne være en petanquebane, svarende til størrelsen på vores telt, så teltgulvet kan lægges uden at skulle ligge i græs, men det kunne også være disk-golf, fodboldfitness eller andet. Eventuelle idéer bedes videregivet til Preben.

Karin Elkjær fortalte om ungdomsafdelingen i SUB 09. Her har man også været ramt af corona-nedlukning, men et andet og større problem tårner sig op. Der mangler børn i vores område til at holde forretningen kørende. Det har også haft betydning for den populære fodboldtur til Italien, hvor det kniber med at stille hold. Derfor er der inviteret yderligere spillere med, så de yngste nu her helt nede i U10 rækkerne. Fodboldturen var oprindeligt planlagt til oktober måned 2020, men blev udskudt til efteråret 2021 på grund af corona.

Karin oplyste også, at fodboldbussen er taget af programmet, så nu må forældrene selv sørge for at få deres børn til fodbold i de 3 klubber på skift. Her under corona, har holdene haft faste træningsbaner for at undgå for meget blanding af medlemmerne. Det har virket ok, men har måske føltes uretfærdigt for nogle.

Blandt de mindste fodboldspillere i Børn i Fokus er der i øjeblikket 8-10 stykker i 4-5 års alderen. Karin rettede en stor tak til de seniorspillere og andre medlemmer, som har gjort en stor indsats for at vi kan videreføre ungdomsfodbold. Det være sig trænere, dommere, holdledere og hjælpere.

Majbritt Skovgaard Møller aflagde regnskab, der i høj grad også var præget af nedlukningen. Foreningen har fået god støtte fra statens corona-hjælpepakker, så vi kunne ”nøjes” med et underskud på 68.000,- efter støtte på 157.000, - fra hjælpepakkerne. Vi har derfor tæret lidt på vores egenkapital, men vi har fortsat en sund økonomi i foreningen.

Ved valg til bestyrelsen var Lars Justesen, Morten Nielsen, Anne-Katrine Mikkelsen, Poul Johannessen og Joachim Hvid på valg. De 3 førstnævnte ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev derefter Søren Christian Mikkelsen, Christopher Justesen og Line Møller. Poul Johannessen og Joachim Hvid fortsætter i bestyrelsen. Suppleanter blev Morten Nielsen, Gitte Elkjær Jensen og Lars Justesen i nævnte rækkefølge.

Kim Skovgaard Jensen og Niels Peter Bak-Nielsen fortsætter som revisorer med Gitte Elkjær Jensen som suppleant.

Den nye bestyrelse konstituerer sig den 1. juli 2021.