Generalforsamling Kulturcenter Værestedet

Formand Susanne Berner Nielsen bød velkommen og aflagde bestyrelsens beretning. 

Torsdag den 17. marts var det igen tid til at afvikle den årlige generalforsamling. 26 borgere fra hele Fjordklyngen mødte op og hørte bestyrelsens beretning og regnskabsaflæggelse. Susanne Berner Nielsen er formand og fortalte om det sidste halve års aktiviteter. Selv om corona har lagt landet øde, så var der alligevel mange ting at fortælle. Ikke mindst om alle nedlukninger og åbninger. Summa sumarum er, at aktivitetsniveauet igen er ved at være på højde med tiden før corona og tak for det.

Ole Kruse aflagde regnskab på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen har også ventet med længsel efter at få corona overstået, for uden aktivitet, så har der ikke været udlejninger og ingen salg af kaffe og drikkevarer. Derfor bød 2021 igen på et underskud i driften. Denne gang på 26.000 kroner.

Et medlem spurgte til kommunens tilbud om hjælp til nødtrængende foreninger. Daglig leder Tilde Munkholm fortalte, at puljen var søgt, men kommunen havde givet afslag med den begrundelse, at der fortsat var penge på kistebunden. Egenkapitalen efter dette års underskud, er fortsat på 50.000 kroner, så det tynder ud i den likvide kapital.

Eva Nielsen og Leif Nielsen fortalte om processen med at søge penge hjem til ombygning af Kulturcenter Værestedet til hele Fjordklyngens Mødested. Status på at få de 9.000.000 kroner i kassen er, at der lige nu mangler 900.000 kroner, hvilket er sølle 10% af budgettet. Derfor er man nu så sikker på, at projektet bliver gennemført, at der udarbejdes udbudsmateriale til ombygningen. Derefter kan der søges flere penge hjem på det færdige projekt, hvilket forventes at være lettere end til et skitseprojekt, hvor man risikerer som fond at lægge arbejde i at støtte et projekt, som ikke bliver til noget. Tidsplanen siger i øjeblikket forår 2023, men det er ikke fast endnu.

Ved valg til bestyrelsen blev Gitte Øster, Leif Nielsen og Susanne Berner Nielsen genvalgt. Sofie Munkholm er flyttet til Aarhus og opfylder derfor ikke længere betingelserne i vedtægterne om bopæl i Viborg Kommune. Det lykkedes ikke at få den sidste plads i bestyrelsen besat af de tilstedeværende personer. Bestyrelsen har været langt omkring inden generalforsamlingen for at skaffe et nyt medlem til bestyrelsen, og det lykkedes ikke. Det lykkedes heller ikke at overtale nogen af de tilstedeværende til at give det en skalle.

Problematikken blev drøftet, og det blev besluttet, at bestyrelsen har mandat til at engagere et nyt medlem i bestyrelsen, hvis nogen kan overtales. Bestyrelsen kører således videre med 5 medlemmer og 1 suppleant, for Ole Kruse blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen består ud over de genvalgte medlemmer af Eva Nielsen og Sanne Juhl.

Under eventuelt blev problematikken med at skaffe bestyrelsesmedlemmer drøftet. Måske den forestående ombygning skræmmer nogen fra at stille op til bestyrelsen. Inge Carlskov oplyste, at alt arbejdet med ombygning, fondsansøgning mv. er uddelegeret, så egentlig burde det ikke influere på lysten til at sidde i bestyrelsen. Det blev desuden foreslået, at nogle praktiske opgaver uddelegeres i stil med de allerede uddelegerede opgaver. F.eks. er åbning af Værestedet om morgenen, kagebagning, græsslåning uddelegeret. Måske kunne nogle flere afgrænsede opgaver som opvask, indkøb mv. også klares af frivillige. Det arbejder bestyrelsen videre med.

Generalforsamlingen startede ellers godt med fællesspisning. Borgerne i Sdr. Borup havde lavet Spansk Gryde til hovedret og Fru Hansens Dessertkage til kaffen.

Formanden takkede alle de frivillige hjælpere og takkede for fremmødet.

 

Godt fremmøde, men også plads til flere ved bordene

 

Der var travlt i køkkenet, inden fællesspisningen, som startede generalforsamlingen. 

 

Der skulle spises og der skulle hygges. For det skal man også huske i de små foreninger. hvor det kniber med opbakning til bestyrelsesarbejdet. Faktisk er der ikke meget bedre måder at komme til at kende nogen, end at deltage i bestyrelsesarbejde.