Låstrup-Nr.Rind Vandværk leverer nu vand til Nr.Borup

Heine Greve Sørensen fra Skals Murer og Entreprenørforretning tjekker vandkvaliteten i den nye forsyningledning. 

Låstrup-Nr. Riind Vandværk er et alment vandværk, som er forpligtet til at forsyne ejendommene i Låstrup, Nr.Rind, Nørreris, Nørremarken, Kjeldgaardsminde, Vie, Nr. Borup, Sdr. Borup og Engedal med vand. Mange ejendomme i disse områder har egne boringer eller forsynes på anden vis. Derfor har vandværket ikke indtil nu haft forsyningsledninger i hele forsyningsområdet. 

I 2021 blev der etableret forsyningsledning til Nørreris og i efteråret 2022 fik vandværket en forespørgsel fra en borger i Nr. Borup om at blive koblet på vandværket. Vandværket undersøgte, om andre forbrugere i området var interesserede, og det gav yderligere en forbruger i Nr.Borup.

Private forbruger i vandværkets vandforsyningsområde får ikke lov til at lave erstatningsboringer, når deres nuværende ikke længere kan levere brugbart vand. Derfor er vandværket forpligtet til at levere vand til alle forbrugere i området. 

Derfor blev der umiddelbart inden nytår iværksat arbejde med at projektere og grave en ny forsyningsledning ned fra Vievej 14, hvortil vores forsyningsledning indtil nu har strakt sig. Den nye vandledning går langs Vievej og Nr. Borupvej til Boruphedevej i Nr. Borup. I de seneste par måneder er der blevet gravet langs vejene, og det har selvfølgelig givet udfordringer for trafikken. Overordnet er det dog gået over al forventning. Der har kun sporadisk været lukket for trafikken f.eks. nor en gravesmaskine skulle flyttes, eller som torsdag i denne uge, hvor den nye vandledning skulle skylles igennem. Her blev der lagt et afløbsrør over Boruphedevej i en times tid. 

Der er langt fra vandværkets boring i Nørremarken over Vie til Nr. Borup. Det var derfor med spænding, at der blev åbnet for vandet. Et manometer ved den yderste forbruger viste imidlertid et tryk på 5,2 bar, så det har været nødvendigt at indsætte en trykreduktionsventil på strækningen. Med den kan trykket reduceres, så der ikke sker utilsigtede brud på forbrugernes apparater eller vandledninger. 

Entreprenør på arbejdet har været Skals Murer og Entreprenørforretning, hvor Lasse og Heine har gjort et stort arbejde for at mindske gener og for at få reetableret vejrabat, marker og indkørsler efter det store gravearbejde. Ved en enkelt ejendom er vandledningen blev presset under vejrabatten på grund af meget vand i jorden, men arbejdet er nu tilendebragt og de nye forbrugere kan kobles på det almene vandværk med den forsyningssikkerhed og sikkerhed for rent vand, som den investering medfører. 

Almene vandværker er underlagt et strengt kontrolprogram med jævnlige vandprøver i boring, vandprøver ved vandværket og vandprøver ude ved vandværkets forbrugere. Vandprøverne testes for forskellige Kontrolparametre og hovedbestanddele som f.eks. uorganiske sporstoffer, mikrobiologi, Flygtige organiske chlorforbindelser, PAH-Forbindelser, PFAS-Forbindelser, pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse. Alt sammen kontrolparametre, som skal sikre sundt og godt drikkevand til alle forbrugere. Låstrup-Nr.Rind Vandværk overholder alle anbefalinger og overskrider ingen grænseværdier på disse. Resultaterne fra vores vandprøver kan ses på vandværkets hjemmeside via dette link. 

Foreløbig tillykke til de nye forbrugere med deres nye rene vandforsyning. Hvis andre forbrugere i Låstrup-Nr.Rind Vandværks forsyningsområde overvejer, om de skal kobles på den almene vandforsyning, så skal man henvende sig til én fra bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes på vanværkets hjemmeside. https://laastrupnrrindvand.dk/vandvaerket/bestyrelse

Se flere billeder fra arbejdet via dette link.